Všetky práva vyhradené 2019 - 2024 verdeline s.r.o.
PRIJATIE PODMIENOK Obsah a služby, ktoré spoločnosť verdeline s.r.o., IČO: 52 331 989 (ďalej len ako "Poskytovateľ") poskytuje návštevníkovi webových stránok (ďalej len ako "Užívateľ") na svojom webovom sídle na adrese verdeline.eu (ďalej len ako “webové sídlo”), v cludovom úložisku na poddoméne webového sídla, a to na adrese katalog.verdeline.eu/katalog (ďalej aj ako “cloud”, alebo webové úložisko), ako aj v on-line objednávkovom systéme na poddoméne webového sídla, a to na adrese crm.verdeline.eu (ďalej len ako CRM systém”), (všetky uvedené domény a poddomény ďalej súhrnne uvádzané len ako “stránka”) sa riadia nasledujúcimi Podmienkami používania stránky (ďalej aj ako "PPS", alebo "podmienky") Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky bez predchádzajúceho oznámenia Užívateľovi. Najnovšia verzia týchto podmienok je k dispozícií pod hypertextovým odkazom „Podmienky používania stránky“, ktorý sa nachádza na dolnej lište webového sídla. Tieto podmienky upravujú právo a spôsob používania celého obsahu stránok inkluzívne aj využívanie všetkých dostupných elektronických obchodných služieb (ďalej aj ako “obsah”) poskytovaných Poskytovateľom. Používaním sa rozumie aj samotné prezeranie obsahu stránok, najmä však využívanie obchodných služieb v CRM systéme a informačných zdrojov na cloudovom úložisku. Užívateľ vyhlasuje, že prezeraním a využívaním obsahu stránok súhlasí s dodržiavaním všetkých ustanovení týchto podmienok. UŽÍVANIE STRÁNKY Webové sídlo neslúži ako elektronické nákupné rozhranie. Webové sídlo slúži len na poskytovanie informácií o Poskytovateľovi, jeho činnosti, výrobkoch, ponukách, akciách, novinkách, obchodných a dodacích podmienkach a pod. Webové sídlo je prioritne určené pre obchodných partnerov Poskytovateľa. Obsah webového sídla sa nemôže považovať za adekvátny informačný zdroj o tovare, cenách, alebo zásobách Poskytovateľa. Poskytovateľ nezaručuje vhodnosť informácií obsiahnutých na webovom sídle na žiaden účel, ktoré poskytované „tak, ako sú“ bez záruk akéhokoľvek druhu. Poskytovateľ týmto odmieta akúkoľvek zodpovednosť týkajúcu sa týchto informácií, vrátane záruk predajnosti a záruky vhodnosti na určitý účel. Webové sídlo môže obsahovať nepresné, neaktuálne príp. chybné údaje, nejasnosti, iné nepresnosti alebo tlačové chyby. Všetky zmeny v obsahu budú pravidelne vykonávané Poskytovateľom, a to bez predošlého oznámenia. Stránka (inkluzívne elektronických obchodných a informačných služieb) nie je určená pre kupujúcich, ktorí nekonajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ako nákupné rozhranie (on-line rozhranie na zadávanie objednávok tovaru) môže Užívateľ využívať CRM systém , a to po registrácii - teda po vytvorení užívateľského účtu a udelení prístupu. Na webovom úložisku, uložené všetky informácie o výrobkoch, listy výrobkov, elektronické katalógy a pod. Webové úložisko sa taktiež môže využívať len po registrácii. Registráciu Užívateľa na stránke vykoná Poskytovateľ na základe osobných údajov poskytnutých Užívateľom, ktoré nasledovné: meno, priezvisko a emailová adresa. Po registrácii na stránke obdrží Užívateľ prihlasovacie údaje (užívateľské meno a heslo) mailom, ktorými sa bude do jednotlivých užívateľských účtov na stránke prihlasovať. Užívateľské meno môže zmeniť len Poskytovateľ. Na vytvorenie užívateľského účtu v CRM systéme a/alebo v cloudovom úložisku nemá Užívateľ právny nárok, ako aj existujúci prístup do týchto účtov mu môže byť dočasne obmedzený, alebo úplne zrušený aj bez predošlého upozornenia. Po registrácii budú Užívateľovi k jeho užívateľskému účtu priradené podnikateľské subjekty (v zmysle Všeobecných obchodných podmienok ako “Kupujúci”), v mene ktorých je oprávnený konať, alebo ich zastupovať (ďalej aj ako “firma”, alebo “Kupujúci”). V databáze firmy v CRM systéme eviduje Poskytovateľ všetky obchodné prípady (objednávky) uskutočnené s obchodným partnerom - Kupujúcim a tiež všetky jeho fakturačné a dodacie adresy a tiež kontakty. Z databázy Kupujúceho si môže Užívateľ stiahnuť (exportovať) aj cenník platný pre konkrétneho Kupujúceho. Užívateľ prístup výlučne k databáze tej firmy, ktorá bola priradená k jeho užívateľskému účtu. Užívateľ je zodpovedný za správnosť všetkých údajov uvedených v užívateľskom účte a v prípade zmeny emailom neodkladne upovedomí Poskytovateľa, ktorý vykoná aktualizáciu údajov. Užívateľ je v plnom rozsahu zodpovedný za udržanie hesla v tajnosti. Užívateľ je v plnom rozsahu zodpovedný za všetky činnosti, ktoré sa vykonajú, alebo udejú v mene jeho účtu v databázach priradených firiem a je povinný neodkladne upovedomiť Poskytovateľa akonáhle dôjde k neoprávnenému užívaniu jeho účtu, alebo zistí akékoľvek iné narušenie bezpečnosti obsahu. Poskytovateľ nezodpovedá za omeškanie v plnení, straty a škody, ktoré môžu vzniknúť firme, alebo Užívateľovi následkom chybných, alebo neaktuálnych údajov zadaných v databázach firiem cez užívateľský účet Užívateľa (jeho konaním), užívania jeho účtu niekým iným, použitia jeho hesla niekým iným, a to s jeho vedomím, alebo bez neho. Všetky cenníky a listy výrobkov, na ktorých sa nachádzajú cenové informácie pochádzajúce z obsahu sa považujú za dôverné a Užívateľ ich nesmie poskytnúť, ani žiadnym iným spôsobom sprístupniť tretím osobám. To isté platí o všetkých ďalších dokumentoch pochádzajúcich z obsahu, ktoré poskytovateľ zreteľne označil ako dôverné, alebo interné. Zásady ochrany osobných údajov Užívateľov si môžete prečítať v dokumente Informačná povinnosť prevádzkovateľa . TRVALÝ NOSIČ INFORMÁCIÍ Poskytovateľ je povinný poskytnúť informácie Užívateľovi, a to zmluvy, dokumenty, faktúry, upomienky, potvrdenia objednávok, avíza o doručovaní tovaru, dodacie listy a pod. spôsobom, ktorý je primeraný použitému prostriedku diaľkovej komunikácie. Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa ustanovuje, že je ich možné poskytnúť na trvalom nosiči. Trvalým nosičom sa podľa uvedeného zákona rozumie taký prostriedok, ktorý spotrebiteľovi alebo predávajúcemu umožňuje uchovať informácie spôsobom, ktorý umožňuje nielen ich použitie v budúcnosti, ale aj nezmenené reprodukovanie uložených informácií. Takým nosičom je napr. email, ale aj papier, CD, DVD, USB kľúč a pod. Ustanovenia uvedeného zákona sa použijú primerane aj pre účely týchto podmienok a trvalým nosičom informácií sa určuje komunikácia medzi Poskytovateľom a Užívateľom (Kupujúcim) cez email. KONANIE UŽÍVATEĽA A AUTORSKÉ PRÁVA Užívateľ môže využívať obsah a služby poskytované cez stránku Poskytovateľa len na zákonom dovolené účely. Celý obsah stránky je chránený autorským právom. Právna ochrana sa vzťahuje na texty, software, fotografie, logá, informácie, dokumenty, video, grafiku, zvukové záznamy a pod. Obsah webovej stránky je chránený autorským právom ako kolektívna práca, alebo práca autora v súlade s príslušnými autorskými zákonmi krajín a tiež tretích krajín. Prevádzkovateľ vlastní všetky práva na zverejnenie, zmeny, usporiadanie a výber tohto obsahu, ako aj autorské práva k pôvodným materiálom okrem zreteľne vyznačených. Užívateľ nesmie modifikovať, publikovať, šíriť, zúčastniť sa na šírení alebo predaji, vytvárať odvodené diela alebo akýmkoľvek spôsobom zneužiť obsah vcelku alebo jeho časti. Užívateľ si môže stiahnuť obsah chránený autorským právom iba na svoje osobné účely. Žiadne kopírovanie, redistribúcia, prenos, zverejnenie alebo komerčné použitie stiahnutého obsahu stránky nie je dovolené bez písomného súhlasu Poskytovateľa a prípadne majiteľa autorských práv. V prípade povoleného kopírovania, redistribúcie alebo zverejnenia chráneného obsahu sa nesmú vykonať žiadne zmeny alebo výmazy v prisúdení autorstva, legiend ochrannej známky alebo v ozname o autorských právach. Užívateľ si je vedomý, že stiahnutím chráneného obsahu nenadobúda žiadne vlastnícke práva k danému materiálu. OZNÁMENIE TÝKAJÚCE SA TEXTOVÝCH DOKUMENTOV DOSTUPNÝCH NA STRÁNKE Povolenie použiť textové dokumenty (za textové dokumenty pre účely PPS sa považujú najmä popisy a špecifikácie výrobkov, brožúry, katalógy atď.) pochádzajúce z obsahu je garantované za podmienok, že (1) oznam o autorských právach (copyright) sa objaví na všetkých kópiach spolu s týmto povolením (2) použitie dokumentov pochádzajúcich z obsahu je na informačné a nekomerčné, alebo osobné účely a nebude kopírované alebo šírené na žiadnej počítačovej sieti alebo vo vysielaní v žiadnom médiu a (3) v obsahu (textových dokumentoch) sa nebudú robiť žiadne zmeny. Použitie na akýkoľvek iný účel je výslovne zakázané a môže viesť k vážnym občianskoprávnym a trestnoprávnym následkom. (viď zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov) PRÁVNE VYHLÁSENIE O VÝŽIVOVÝCH DOPLNKOCH Účinky našich výrobkov - výživových doplnkov vyobrazených a ponúkaných na stránke sa môžu líšiť u každého užívateľa. Naše výrobky nie určené na prevenciu alebo liečbu akéhokoľvek ochorenia alebo vážnej choroby. ZDRAVOTNÉ TVRDENIA O VÝŽIVOVÝCH DOPLNKOCH V zmysle platnej legislatívy a Slovenskej republiky presne stanovené a vymedzené zdravotné tvrdenia, ktoré sa môžu na výrobkoch uvádzať. Všetky zdravotné tvrdenia, ktoré uvedené na našich stránkach (v rôznych článkoch) pochádzajú z odbornej literatúry, popisov patentov, výskumných správ vedcov a vedeckých pracovníkov a zdroje informácií a/alebo literatúry vždy uvedené na príslušných miestach. Tieto zdravotné tvrdenia sa nikdy nevzťahujú sa na náš konkrétny výrobok. Texty slúžia výhradne, ako zdroj informácií a edukačný materiál pre našich ctených návšetvníkov. ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI Články zverejnené na stránke môžu pochádzať aj z externých zdrojov a nie vždy odzrkadľujú naše názory a stanoviská. Obsah pochádzajúci z cudzích zdrojov je zverejnený len na účely edukácie, alebo len pre zaujímavosť a na spestrenie poskytovaných informácií a článkov pre návštevníka. Takéto články na konci vždy zreteľne označené s uvedením pôvodu. Cudzojazyčné články, ktoré boli na stránke preložené do slovenského jazyka sa môžu skladať z rôznych úryvkov a kapitol, ktoré boli zostavené voľným výberom z materiálov dostupných na internete, tiež v katalógoch, prezentáciách a výrobných listoch ich legitímneho vlastníka autorských práv. Z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti môžu byť niektoré kapitoly článkov (so súhlasom majiteľa práv) jazykovo upravené, preto sa môžu líšiť od jednoduchého prekladu pôvodného znenia. ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY Tieto odkazy umožnia Užívateľovi opustiť stránku Poskytovateľa. Odkazované webové stránky - okrem tých, ktoré prevádzkuje priamo Poskytovateľ - nie pod kontrolou Poskytovateľa preto ani nezodpovedná za ich obsah alebo za obsah stránok, na ktoré tieto prípadne odkazujú. Poskytovateľ poskytuje tieto odkazy len ako pomôcku a zahrnutie takéhoto odkazu neznamená podporu tejto stránky zo strany Poskytovateľa. Odkazy na iné webové stránky na stránke Poskytovateľa zreteľne označené celým hypertextovým odkazom, alebo názvom odkazovanej stránky. OCHRANNÉ ZNÁMKY Názov aj logo verdeline registrovanou ochrannou známkou spoločnosti verdeline s.r.o. v niektorých krajinách EÚ. Logá a názvy AbiPerfect, verDAYvit a DR.huby sú ohrannou známkou spoločnosti verdeline s.r.o. Posledná úprava: 2.10.2023
PODMIENKY POUŽÍVANIA STRÁNKY
(PPS)
 verdeline s.r.o. Hasičská 13 A943 01 Štúrovo  Telefón: +421 940638045Mail: info@verdeline.eu
DOMOV PODMIENKY POUŽÍVANIA STRÁNKY
Spotrebitelia si môžu výrobky zakúpiť u zmluvných predajcov
MENU
CRM LOGIN CLOUD LOGIN +421 940638045