Všetky práva vyhradené 2019 - 2023 verdeline s.r.o.
I. ÚVODNÉ USTANOVENIA Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako “VOP”) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami pri nákupe tovaru, tak v priamom styku, ako aj prostredníctvom emailu, telefonicky a on-line objednávkového systému na adres e crm.verdeline.eu (ďalej len ako “CRM systém”), kedy na jednej strane ako predávajúci vystupuje spoločnosť verdeline s.r.o. so sídlom Hasičská 13A, 943 01 Štúrovo, IČO: 52 331 989 (ďalej len „Predávajúci“) a druhou zmluvnou stranou je Kupujúci (ďalej aj ako “Zmluvné strany”). Predávajúci poskytuje, sprístupňuje, alebo zverejňuje zoznam tovarov, a to priamo, cez CRM systém, alebo cez svojich obchodných zástupcov v jednotlivých štátoch a tiež v jednotlivých regiónoch SR (ďalej len ako “Zástupca”), ktoré ponúka na predaj Kupujúcemu a umožňuje mu ponúkané produkty objednávať prostredníctvom všetkých vyššie uvedených spôsobov. Tieto VOP sa vzťahujú na všetky spôsoby predaja tovaru. Tieto VOP nepretržite dostupné k nahliadnutiu pre všetkých návštevníkov na webovom sídle verdeline.eu (ďalej len ako “webové sídlo”). Kupujúci je (1) osoba zapísaná v obchodnom registri; (2) osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia; (3) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia (napr. advokát) alebo (4) osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim výslovne neupravené týmito VOP sa riadia najmä zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník a ďalšími súvisiacimi predpismi. Predávajúci právo uzavrieť s Kupujúcim aj individuálnu kúpnu zmluvu, ktorej obsah sa môže líšiť od VOP zverejnených na webovom sídle Predávajúceho. V týchto prípadoch text individuálnej zmluvy prednosť pred VOP. Dojednania medzi Predávajúcim a Kupujúcim výslovne neupravené v individuálnej zmluve sa spravujú VOP. Na účely VOP sa v celom rozsahu preberá technická špecifikácia obsahu a technické názvoslovie , ktoré použité v dokumente Podmienky používania stránky (ďalej len ako “PPS”). Dokument je verejne dostupný na spodnej lište webového sídla a v prípade výluk, alebo technických obmedzení si ho Kupujúci môže vyžiadať emailom, alebo telefonicky. Doručovanie dokumentov a informácií - trvalý nosič Predávajúci je povinný poskytnúť informácie Kupujúcemu, a to zmluvy, dokumenty, faktúry, upomienky, potvrdenia objednávok, dodacie listy a pod. spôsobom, ktorý je primeraný použitému prostriedku diaľkovej komunikácie. Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa ustanovuje, že je ich možné poskytnúť na trvalom nosiči. Trvalým nosičom sa podľa uvedeného zákona rozumie taký prostriedok, ktorý spotrebiteľovi alebo predávajúcemu umožňuje uchovať informácie spôsobom, ktorý umožňuje nielen ich použitie v budúcnosti, ale aj nezmenené reprodukovanie uložených informácií. Takým nosičom je napr. email, ale aj papier, CD, DVD, USB kľúč a pod. Ustanovenia uvedeného zákona sa použijú primerane aj pre účely VOP a trvalým nosičom informácií sa určuje komunikácia medzi Predávajúcim a Kupujúcim cez email. E mailová adresa Kupujúceho uvedená v objednávke, alebo zadaná (evidovaná) v databáze Kupujúceho v CRM systéme (ďalej len ako “databáza CRM”) bude použitá na doručovanie informácií, potvrdení objednávok, kúpnych zmlúv, dokumentov, faktúr, cenníkov, oznámení, listín, upomienok a pod. Kupujúcemu a považuje sa za trvalý nosič v zmysle vyššie uvedených. II. Kúpna zmluva Kúpna zmluva medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzniká okamihom prijatia objednávky Predávajúcim, čo Predávajúci potvrdí potvrdzujúcim emailom Kupujúcemu na jeho emailovú adresu, ktorú oznámil Predávajúcemu. V prípade, že splnomocnený, alebo zákonný zástupca Kupujúceho, ktorému bol udelený prístup do CRM systému cez jeho užívateľský účet (ďalej len ako “Užívateľ”) zadá objednávku do databázy CRM systému, vznikne kúpna zmluva po následnom potvrdení Predávajúcim priamo v CRM systéme (Zmení sa stav objednávky na “Potvrdená-spracováva sa”). Takto uzatvorená kúpna zmluva je platná aj bez potvrdenia emailom, a to z dôvodu, že k potvrdeniu Užívateľ stály a neobmedzený prístup po prihlásení sa do užívateľského účtu. Na základe žiadosti Kupujúceho, alebo Užívateľa, môže objednávku zadať aj Zástupca na základe osobnej dohody s Kupujúcim, alebo Užívateľom. Objednávku, ktorú do databázy CRM systému zadal Zástupca môže Predávajúci potvrdiť emailom. Email sa odosiela na emailovú adresu Kupujúceho, ktorú má uloženú v CRM systéme. Takto uzavretú kúpnu zmluvu je možné meniť alebo zrušiť len na základe dohody strán alebo zo zákonných dôvodov. Kúpna zmluva ako aj jej návrhy vyhotovované vždy v slovenskom jazyku. Údaje, ktoré si strany vymenili za účelom uzavretia kúpnej zmluvy sa považujú za dôverné a Predávajúci ich chráni podľa platnej legislatívy. Touto kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá vec a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. Kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná elektronicky po dobu podnikania Predávajúceho a nie je sprístupnená tretím stranám. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia podľa dohody a včas mu to oznámi. Ak tovar doručuje zmluvný dopravca, Predávajúci právo odovzdať dopravcovi potrebné osobné údaje Kupujúceho pre doručenie tovaru (meno, adresa a telefón). Predávajúci vec zabalí spôsobom potrebným pre uchovanie veci a príslušenstva a jej ochranu. Pre obidve zmluvné strany je záväzná cena tovaru v čase prijatia objednávky, odchýlky od tejto ceny možné jedine na základe dohody medzi zmluvnými stranami. Kupujúci vždy k dispozícii cenník, alebo možnosť nahlidnuť do cenníka ešte pred uskutočnením objednávky. Užívateľ, pre ktorého bol vytvorený a sprístupnený účet v cloudovom úložisku si môže cenník stiahnuť priamo z cloudového úložiska. Ceny dostupné v databázach CRM systému vždy platné a záväzné a pri vystavení objednávky sa do nej doplnia automaticky. Cenník je vydávaný len na určité obdobie a vydaním nového cenníka, predošlý cenník automaticky stratí platnosť. Ceny v cenníkoch a v databáze CRM systému vždy uvedené bez DPH. Pokiaľ by došlo k chybe v cene, Predávajúci o tomto bezodkladne upovedomí Kupujúceho a umožní mu odstúpiť od zmluvy alebo trvať na kúpnej zmluve s uvedením správnej ceny výrobku. Predávajúci si vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatnú od začiatku akonáhle sa dozvie, že došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu užívateľského účtu v cloudovom úložisku, CRM systéme a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude Kupujúci informovaný. III. Ochrana osobných údajov Ochrana osobných údajov je zabezpečovaná Predávajúcim v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Ochrane osobných údajov je venovaný osobitný dokument zverejnený na webových stránkach Predávajúceho. Dokument “Informačná povinnosť prevádzkovateľa” je verejne dostupný na spodnej lište webovej stránky a v prípade výluk, alebo technických obmedzení si ho Kupujúci môže vyžiadať emailom, alebo telefonicky. IV. Odstúpenie od zmluvy 1. Odstúpenie od zmluvy Predávajúcim Predávajúci právo odstúpiť od zmluvy okrem zákonných dôvodov aj z dôvodu vypredania zásob; nedostupnosti tovaru; alebo ak dodávateľ tovaru prerušil výrobu, prípadne vykonal iné závažné zmeny, ktoré znemožnili splnenie povinností Predávajúceho; z dôvodov vyššej moci; alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP, alebo v dohodnutej cene. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu zaplatenú zálohu za tovar v lehote do 7 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený Kupujúcim alebo iným spôsobom podľa dohody s Kupujúcim. 2. Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy sa spravuje v prvom rade Obchodným zákonníkom a dohodou medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Stav tovaru je zhodnotený Predávajúcim. Podľa stavu tovaru sa postupuje ďalej v zmysle Obchodného zákonníka, t.j. dohodnú sa podmienky a spôsob vrátenia tovaru. Pokiaľ Kupujúci vracia tovar neodôvodnene, bude tovar vrátený na jeho náklady späť. Predávajúci je oprávnený účtovať Kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady. Kupujúci nie je oprávnený pri darčekoch zdarma poskytnutých Predávajúcim v súvislosti s nákupom tovaru uplatniť si práva z plnenia chyby tohto darčeku.   V. Poškodenie tovaru počas prepravy Kupujúci je povinný bezodkladne po prijatí tovaru skontrolovať jeho stav, aby zistil či nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy (napr. ak tovar na pohľad roztrhané obaly, je pravdepodobné že mohlo dôjsť aj k poškodeniu obsahu, preto takúto zásielku okamžite reklamuje u dopravcu, o čom spíšu protokol, príp. odmietne zásielku prevziať). Pokiaľ Kupujúci problémy s reklamáciou u dopravcu, povinnosť neodkladne kontaktovať Predávajúceho, ktorý mu navrhne riešenie. VI. Platba za tovar, fakturácia, splatnosť a zmluvné pokuty Kupujúci nasledovné možnosti platby za tovar: faktúra, zálohová faktúra a dobierka. Konkrétny spôsob platby bude dohodnutý medzi zmluvnými stranami počas procesu objednania. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom Predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim. V prípade, že nedôjde k zaplateniu zálohovej faktúry v lehote uvedenej na faktúre, kúpna zmluva automaticky zaniká. V prípade nezaplatenia faktúry v lehote Predávajúci nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01% za každý deň omeškania. V prípade, že sa Kupujúci dostane do omeškania s platením peňažného záväzku o viac ako 30 dní po splatnosti, je Predávajúci oprávnený vyúčtovať jednorázovú zmluvnú pokutu vo výške 5% z istiny, najmenej však 20,- EUR. Vyúčtovaním tejto zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Predávajúceho na úroky z omeškania. Odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje súhlas s vystavením a doručením faktúry v elektronickej forme (v súlade s § 71 ods. 1 a § 74 zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. Za súhlas s elektronickou faktúrou sa považuje aj jej samotná úhrada a spracovanie). Elektronickú faktúru zasielame v zákonnej lehote (najneskôr do 15 dní po odoslaní tovaru) na mailovú adresu Kupujúceho, ktorú zadal pri objednávaní, resp. uloženú v databáze, alebo v užívateľskom účte v CRM systéme. Kupujúci si môže vyžiadať faktúru aj v tlačenej podobe. VII. Dodacie podmienky 1. Dodávka tovaru a poplatky za doručenie Tovar sa doručuje spoločnosťou GLS General Logistics System Slovakia s.r.o. Iný spôsob doručenia musí byť dohodnutý pred uzatvorením zmluvy. Poplatky za doručenie tovaru uvedené v tabuľke nižšie. Poplatok za doručenie bude započítaný do celkovej predajnej ceny na faktúre a vyznačený ako "Poplatok za doručenie". Do krajín neuvedených v tabuľke nižšie sa poplatok za doručenie účtuje vždy v zmysle dohody medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Osobný odber tovaru zo skladu Predávajúceho je možný len na základe predošlej písomnej dohody. Slovensko Česko Maďarsko Poplatok za doručenie (bez DPH): 4,60 EUR 5,90 EUR 8,50 EUR Poplatok sa neúčtuje pri nákupe tovaru nad hodnotou bez DPH: 39,- EUR 69,- EUR 130,- EUR 2. Dodacie lehoty Dodacia lehota tovaru, ktorý Predávajúci na sklade, je v rámci SR 5 pracovných dní, v rámci Maďarska, Poľska, Rakúska, Nemecka, Rumunska, Bulharska, Poľska a Česka 6 pracovných dní po potvrdení objednávky (pri platbe na dobierku alebo na faktúru), alebo obdržania platby na účet Predávajúceho (pri platbe zálohovej faktúry), ak to nebolo dohodnuté v kúpnej zmluve inak. Dodacia lehota tovaru, ktorý Predávajúci nemá na sklade sa úmerne predĺži o dobu potrebnú na obstaranie od dodávateľov Predávajúceho. Kupujúci bude vždy informovaný o predpokladanej dobe dodania. Do ostatných krajín sa dodacie lehoty dohodnú medzi zmluvnými stranami osobitne. 3. Prevzatie zásielky Zásielku je oprávnený prevziať len adresát (kupujúci) alebo ním splnomocnená osoba. Zásielku si pri prevzatí treba starostlivo skontrolovať a v prípade poškodenia, treba s pracovníkom kuriérskej spoločnosti (doručovateľom) spísať zápisnicu, ktorú obidve strany podpíšu a tiež vyhotoviť fotodokumentáciu poškodenia. Pri kontrole zásielky je potrebné obal otvoriť v prítomnosti zástupcu kuriérskej spoločnosti (doručovateľa) a presvedčiť sa či nedošlo k poškodeniu tovaru takým spôsobom, ktorý nie je zjavný bez otvorenia, a to najmä k poškodeniu silnými nárazmi alebo otrasmi, poškodeniu zamrznutím obsahu a pod. V prípade vrátenia poškodeného tovaru je Kupujúci povinný túto zápisnicu zaslať Predávajúcemu spolu s tovarom. Bez potvrdenej zápisnice nie je možné si nárokovať opravu alebo výmenu tovaru za bezchybný. 4. Dohoda o zmluvnom odosielaní tovaru v mene kupujúceho - dropshipping Predávajúci poskytuje kupujúcemu, ktorý s predávajúcim uzatvorenú zmluvu o distribúcii výrobkov (ďalej len ako “distribútor”), službu zmluvného odosielania tovaru obchodným partnerom (zákazníkom) distribútora, a to priamo zo skladu predávajúceho - tzv. dropshipping (ďalej len ako “dropshipping”). Dohoda o dropshippingu sa medzi kupujúcim a distribútorom uzatvára výlučne písomne a dohodnú sa v nej všetky podmienky odosielania. 5. Výluky Vzhľadom na technické možnosti jednotlivých poskytovateľov platobných a dopravných služieb nemusia byť vždy dostupné všetky možnosti platieb alebo spôsoby doručenia tovaru. VIII. Zvláštne podmienky u dodávok výživových doplnkov 1. Balenie a označovanie tovaru určeného na maloobchodný predaj spotrebiteľovi Výživový doplnok (ďalej aj ako “výrobok”), ktorý sa dodáva Kupujúcemu v tzv. maloobchodnom balení (jedná sa o výrobky, ktoré určené na ďalší predaj najmä konečným spotrebiteľom v maloobchodných prevádzkach Kupujúceho, ako napr. bioobchody, lekárne a pod.) sa dodáva v štandardnom balení, opatrený označením, teda štítkom podľa platnej legislatívy SR a EÚ. Výrobok, ktorý je určený na predaj v SR, je opatrený štítkom v slovenskom jazyku. V prípade cudzojazyčných štítkov je výrobok opatrený prelepom v slovenskom jazyku. Predávajúci je oprávnený bez predošlého upozornenia Kupujúceho zmeniť textový obsah, popis, grafický vzhľad štítku, taktiež objem, materiál, alebo prevedenie obalového materiálu výrobku, avšak tieto zmeny musia byť v súlade s požiadavkami platnej legislatívy. 2. Zloženie výživového doplnku, vysledovateľnosť výrobku a dátum spotreby (exspirácia), výmena preexspirovaného tovaru Zloženie výrobku je presne identifikovateľné jeho objednávacím číslom (na výrobku je uvedené ako “Obj. číslo”, alebo ako “Item No.”) a tzv. LOT číslom (viď nižšie). Ku každému výrobku je vystavený tzv. “List výrobku”, v ktorom je uvedené presné zloženie a podrobný popis výrobku. List výrobku a tiež jeho všetky verzie dostupné na Cloudovom úložisku, taktiež k nahlidnutiu u každého Zástupcu Predávajúceho. List výrobku si môže Kupujúci vyžiadať telefonicky, alebo mailom. V prípade zmeny zložena výrobku sa na liste výrobku táto vyznačí zmenou verzie dokumentu. Každé balenie výrobku je označené tzv. LOT číslom, ktoré slúži na zabezpečenie vysledovateľnosti výrobku. LOT sa vyznačí na obale výrobku. Kazdý výrobok je vyskladnený zo skladu Predávajúceho tak, aby do dátumu spotreby zostávala doba minimálne 8 mesiacov. Ak je táto doba kratšia, Predávajúci sa zaväzuje o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho, a to vhodným spôsobom (vyznačením dátumu expirácie v cenníku, uvedením v CRM systéme vo voľbe “Info” pri konkrétnom výrobku, vyvesením na nástenku v CRM systéme, emailom, prostredníctvom Zástupcu a pod.). Takúto notifikačnú povinnosť Predávajúci nemá u tých výrobkov, ktorých záručná lehota je z výroby kratšia ako osem mesiacov. Predávajúci vymení preexspirovaný tovar (tovar po dátume spotreby) výlučne na základe predošlej dohody s Kupujúcim. Takáto dohoda môže byť uzatvorená globálne pre všetky budúce nákupy Kupujúceho, alebo môže tvoriť súčasť každej kúpnej zmluvy, avšak musí byť uzatvorená vždy písomne. IX. Reklamačný poriadok a záruka Reklamácia tovaru sa spravuje Obchodným zákonníkom a ostatnými súvisiacimi predpismi. Ak ide o podstatné porušenie zmluvy v zmysle Obchodného zákonníka (teda porušenie, o ktorom strana porušujúca zmluvu v čase uzavretia zmluvy vedela alebo mohla vedieť, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností zo zmluvy, ak k takémuto jej porušeniu dôjde), Kupujúci právo na náhradný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru, ak je to možné opravu tovaru, požadovať zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Pri nepodstatnom porušení Kupujúci právo na dodanie chýbajúceho tovaru, požadovať zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Pre Predávajúceho je však dôležité, aby Kupujúci bol s nákupom tovaru spokojný po všetkých stránkach, preto každú reklamáciu rieši individuálne, dohodou a pokiaľ možno vždy nad rámec svojich zákonných povinností. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, t. j. 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Pri výživových doplnkoch, kozmetických prípravkoch, potravinách a iných veciach, ktoré majú na obale uvedený dátum spotreby, je lehota na uplatnenie reklamácie totožná s týmto dátumom. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú. Reklamácia sa uplatňuje zaslaním reklamovaného produktu Predávajúcemu na adresu uvedenú v úvode týchto VOP spolu s priloženou faktúrou, ktorá bola s tovarom doručená Kupujúcemu. O vybavení reklamácie Predajca informuje Kupujúceho telefonicky, mailom alebo písomne poštou. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej manipulácii s tovarom, napr. pri porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú, alebo pri používaní a/alebo skladovaní tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú požiadavkám uvedeným v návode, štítku, alebo obale tovaru. X. Záverečné ustanovenia Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán. Tieto Všeobecné obchodné podmienky účinné od 1.10.2023. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne VOP sú vždy zverejnené na webovom sídle Predávajúceho na www.verdeline.eu . _______________________ VOP2023_10
E-SHOP
AbiPerfect holistic and organic products 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
(VOP)
 verdeline s.r.o. Hasičská 13 A943 01 Štúrovo  Telefón: +421 940638045Mail: info@verdeline.eu
DOMOV VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
MENU